OBJEVUJI... POZNÁVÁM... ROSTU...

Koventinka je soukromá škola v Plzni a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický přístup státního školství

Soukromá inovativní škola

V současné době tvoří Koventinku 26 dětí (od předškoláků po páťáky), sedm průvodců a několik dobrovolníků z řad rodičů.

Děti nejsou rozděleny podle věku

Učí se od sebe navzájem, samy si volí činnost a průvodce, vzájemně spolupracují. V Koventince nenajdete lavice ani rozdělení učiva do předmětů, zato je tu hodně pohybu, radosti a povídání…

Rozvíjíme talent dětí

Děti přirozeně žijí činnostmi nabízenými průvodci a dobrovolníky – někdo mluví pouze anglicky, někdo miluje pohyb, někdo tvoří nádherné věci, někdo zpívá, někdo rozumí lidskému tělu, někdo hraje hry (matematické, intuitivní, jazykové…) – a všichni jsou sami sebou.

Pět hlavních principů Koventinky

Image Alt Tag

Individuální přístup

Love Kove Koventinka

Radost z učení a vnitřní motivace

Love Kove Koventinka

Respektující přístup a nenásilná komunikace

Love Kove Koventinka

Rodiče součástí školy

Love Kove Koventinka

Zdravá strava

Love Kove Koventinka

Svobodné prostředí

 

1. Individuální přístup

Každé dítě má jedinečné schopnosti a vlastnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Přináší si jiné zkušenosti a znalosti. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, času, podpory, svobody i hranic, aby se rozvíjely dle svých možností. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají možnost měnit svět kolem sebe. Učí se formulovat své názory, argumentovat a přijímat názory a pohledy ostatních beze strachu a předsudků. Budují si tím kladný vztah k sobě a ostatním.

Dopolední program (pondělí – středa):

 • Volitelné věkově smíšené bloky podle zájmu, zaměření dítěte a oblíbenosti průvodce dovolují mladším dětem inspirovat se staršími (a naopak), umožňují jim účastnit se aktivit, které by nemohly provádět jen s vrstevníky, podporují spolupráci. Starší děti si péčí o mladší budují zodpovědnost a soucit. Děti zde mohou následovat své zájmy, rozvíjet talenty a rozšiřovat si obzory v různých aspektech života.
 • Hlavní bloky jsou zaměřené na rozvoj základních školních dovedností (čtení, psaní, počítání, seberozvoj a komunikace) dle schopností dítěte.
 • Větší počet průvodců (max. 12 dětí na jednoho dospělého) zajišťuje dostatek času pro každé dítě, které se tak může svobodně projevit a vybrat si průvodce. Zároveň tak každé dítě může poznat šíři zájmů a přístupů různých dospělých, což mu pomáhá porozumět sobě, svým zájmům a postojům, ale také odlišným způsobům řešení životních situací.
 • Děti mohou pracovat na vlastních či společných projektech nebo se věnovat tématům daného měsíce.
 • Pravidelně je nabízen blok anglického jazyka s rodilým mluvčím a angličtina je zařazena i do pátečního programu.
 • Pravidelně zařazujeme také výlety, exkurze, workshopy, kulturní akce, návštěvy zajímavých míst a setkání s inspirativními lidmi. Učíme se od těch nejlepších a snažíme se o maximální propojenost reálného života se školním prostředím.
 • Děti se rozvíjejí také fyzicky díky cvičení jógy, meditacím, parkouru a základům bojových umění, míčovým hrám, lezení, plavání, intuitivním hrám a pobytu v přírodě.

Odpolední „Dětský klub“ nabízí:

 • Hlavním prvkem sebevzdělávání dětí je volná hra, která je nezbytná pro rozvoj inteligence. Je zároveň metodou, prostředkem, impulsem. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Děti si hrají, jen pokud je dospělí nechají a vytvoří jim vhodné prostředí, o což se odpolední průvodci v Koventince vždy snaží. Děti potřebují stále nové výzvy, aby mohly vyzkoušet své síly a používat své smysly. Pokud si tyto výzvy a úkoly kladou samy, bývají pak jimi zcela pohlceny. Učí se při nich vzájemné interakci, vnímání potřeb svých i druhých.
 • Odpolední průvodce je spíše pozorovatelem, mediátorem při konfliktu a strážcem dodržování základních dohod. Nestará se o zábavu dětí a nezasahuje do hry, pokud není ke hře přivolán. Venku mohou být děti na malé zahradě bez doprovodu dospělých.
 • Děti si mohou podle svého zájmu volit kroužky. Snažíme se vždy o vytvoření smysluplné aktivity vedené inspirujícím průvodcem, který se danou činností hluboce zabývá ve svém životě, dělá ji s láskou a umí ji dětem zprostředkovat. Takovéto aktivity jsou hrazeny nad rámec školného. Vznik nového kroužku může vycházet z potřeby dětí, rodičů či průvodců.

2. Respektující přístup a nenásilná komunikace

Koventinka - komunitní škola v Plzni

 

 

Komunitní škola v Plzni – Koventinka

 • Partnerství. Děti jsou našimi partnery. Mají stejné potřeby a pocity jako dospělí, kteří pouze získali více schopností a zkušeností. Řídíme se jednoduchým pravidlem: K dětem se chováme tak, jak chceme, aby se ony chovaly k nám.
 • Vzájemné sdílení a vytváření dohod. Všechna partnerství stojí na jasných dohodách, které nám pomáhají, že se k sobě chováme s láskou, přijetím, respektem a úctou. Dohodám věnujeme velkou pozornost. Důležité je vzájemné sdílení a vyslyšení návrhů. Je nutné, aby s výsledkem dohody souhlasily obě strany a byl ve shodě s jejich vnitřním přesvědčením.
 • Přijímání odpovědnosti. Učíme děti, aby byly odpovědné za své chování – to znamená, že jim umožňujeme zažít následky svých rozhodnutí a svého jednání (samozřejmě kromě situací, kdy jde o ohrožení zdraví). Učíme je tak vzájemnému respektu a úctě nejen k sobě, ale také k druhým a k prostředí, které je obklopuje.
 • Svoboda – odpovědnost – důvěra. Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Pro respektující přístup je nutné, aby byly naplněny tři kvality: SVOBODA, ODPOVĚDNOST a DŮVĚRA. Všechny tři musí být zastoupeny, protože jedna bez druhé nefunguje. Míra svobody je odpovídající míře odpovědnosti a důvěry. Chyba není chybou, ale podnětem ke změně. Chyba je vítána, neboť na jejím základě se člověk učí. Snažíme se nechat dopadnout přirozené důsledky volby dítěte, protože ty jsou bezprostřední zpětnou vazbou. Díky tomuto přístupu se děti rychle stávají autonomními. Řídí se vlastní motivací, dokážou odhadnout své možnosti a přijímají za své jednání odpovědnost, čímž posilují sebedůvěru.

3. Rodiče součástí školy

Vítáme rodiny s respektujícím a otevřeným přístupem k životu. Rodiče v Koventince si jsou plně vědomi, že škola funguje na principech individuálního vzdělávání a jsou schopni a ochotni za požadavky vyplývající z tohoto typu vzdělávání přijmout odpovědnost za naplnění výstupu z RVP. Rodič je tedy plně odpovědný za vzdělávání svého dítěte. Jsou si zároveň plně vědomi odpovědnosti, kterou svoboda nese, chápou význam a důležitost nastavování hranic a dodržování dohod. Rodiče se podílejí na chodu Koventinky a využívají dobrovolnických hodin k smysluplné činnosti a nabídce pro děti. Vytváříme společně prostor pro sdílení a přátelství.

4. Radost z učení

 • Učení z vnitřní motivace.
 • Učení prožitkem.
 • Vycházíme z blízké zkušenosti dítěte.
 • Rozvoj kritického myšlení.
 • Otevřenost k různým směrům a k životu samotnému.
 • Tematická a projektová výuka.
 • Seberozvoj.
 • Všestranný rozvoj.
 • Učitel jako průvodce, pozorovatel, mediátor.
 • Příroda je učitelka.

5. Zdravá strava

Dnes už víme, že způsob stravování má významný vliv na vývoj a zdraví člověka, v pozitivním i negativním smyslu. Zvláště v dnešním rychlém a konzumním světě reklam, škodlivin ve vzduchu, v jídle i vodě, průmyslově zpracované stravy s nedostatkem základních živin je velmi těžké stravovat se zdravě. Navíc je vzhledem k protichůdnosti informací často velmi náročné určit, co je vlastně zdravá strava. Existuje celá řada zaručeně správných postupů, ale my věříme, že každý potřebuje něco jiného a každý si musí svoji cestu objevit sám. V rámci hodnoty přijímání zodpovědnosti (sama k sobě a k ostatním) se snažíme předat dětem několik základních principů zdravého stravování:

 1. upřednostňovat „skutečné potraviny“, potraviny v syrovém stavu, které můžeme najít či vypěstovat v přírodě, utrhnout je a rovnou připravit k jídlu,
 2. upřednostňovat celozrnnou mouku,
 3. vyhýbat se vysoce průmyslově upravovaným produktům, zbytečným aditivům a chemikáliím,
 4. vařit a jíst jídlo, o kterém víme, kde vzniklo, z čeho je vyrobeno a jak bylo připraveno,
 5. pít nejčastěji čistou vodu, bez sladidel apod., bylinné čaje, zeleninové šťávy,
 6. vyhýbat se rafinovanému cukru,
 7. jíst pravidelně, lépe méně než více, pomalu, s radostí a vděčností, poslouchat a napojit se na potřeby svého těla,
 8. upřednostňovat potraviny z lokálních zdrojů, zamýšlet se nad původem potravin, zvířata s možností volného výběhu atd.

Podrobný popis toho, jak to chodí v Koventince týden po týdnu, najdete zde

Koventinka je škola, soukromá škola, základní škola, alternativní škola, komunitní škola, moderní škola, inovativní škola, svobodná škola, škola pro děti a dětem.