O koventince

O Koventince

 

Úvod

 

Koventinka je místem rozvoje dětí od 6 do 15 let, nabízí bezpečné prostředí pro objevování a učení vlastním tempem. Děti mají prostor se rozvíjet zejména v oblasti svých zájmů a talentů, mohou projevit své silné stránky. Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je efektivní komunikace, sebereflexe, spolupráce, empatie, kreativita, kritické myšlení, otevřenost, odpovědnost a proaktivní přístup.

 

Děti se u nás učí proto, že učení je pro ně přirozené, baví je, dává jim smysl. Chyba je vítána, protože se díky ní člověk posouvá (v Koventince nejsou žádné tresty ani odměny). Děti jsou vedeny k samostatnosti a vyjádření vlastního názoru; poznatky jsou vždy spjaty se skutečným životem. Důležité místo zaujímají pohyb a hry intuitivní pedagogiky.  

Konflitky pomáhají dětem růst – průvodce je mediátorem, ne soudcem. Problémy se řeší na kruhu společně. Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.

Děti se u nás nepřipravují na život a na to, až z nich něco bude, ale žijí teď a jsou plnohodnotnými lidmi. Každý má talent na něco jiného, odlišné zájmy, své vlastní tempo učení…

 

 

Historie

 

Na počátku Koventinky stály 3 ženy – Radana Lazarová, Lucka Saláková a Eva Mikešová –, které nemohly najít vhodnou školu pro své děti, a tak se ji rozhodly založit…  Základní myšlenkou bylo umožnit dětem rozvíjet se vlastním tempem, na základě vnitřní motivace, bez vnějšího tlaku a strachu z hodnocení.

Od nápadu k realizaci však byla poměrně složitá cesta – komunitní školy téměř neexistovaly, takže moc nebylo, kde získávat zkušenosti, a zakladatelky neměly k dispozici žádný kapitál, ani prostory.

Přesto se podařilo to, že v září roku 2014 Koventinka přivítala prvních pět svých „žáků“. Nikdo však netušil, zda a jak dlouho bude fungovat. Dětí postupně přibývalo, a tak se k původně jediné průvodkyni – Lucce – začali přidávat další.

Fungování Koventinky by také nebylo možné bez zapojení rodičů-dobrovolníků.

V současné době tvoří Koventinku více než 30 dětí (od předškoláků po šesťáky) a devět dospělých.

Původní cíl zakladatelek se daří naplňovat – děti chodí Koventinky s radostí a beze strachu. Největším zadostiučiněním je, když se děti netěší na prázdniny, ale na září!

 

 

Proč název Koventinka

 

Koventina (Coventina) je keltská bohyně vod (oceánů, jezer, potoků, jezírek a řek). Je ochránkyní životního prostředí a bohyní hojnosti. S jejím uctívám souvisí zvyk házení drobných mincí do vody, spojený s přáním, která má Koventina vyplnit.

Je také bohyní očisty – nejen tělesné, ale i duševní, nových myšlenek a duchovní obrody.

 

 

Naše základní principy 

 

 

  1. Individuální přístup

Každé dítě má jedinečné schopnosti a vlastnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Přináší si jiné zkušenosti a znalosti. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, času, podpory, svobody i hranic, aby se rozvíjely dle svých možností. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají možnost měnit svět kolem sebe. Učí se formulovat své názory, argumentovat a přijímat názory a pohledy ostatních beze strachu a předsudků. Budují si tím kladný vztah k sobě a ostatním.

Hlavní dopolední bloky jsou zaměřené na rozvoj základních školních dovedností (čtení, psaní, počítání, seberozvoj a komunikace) dle schopností dítěte.

 

 

 

  1. Radost z učení a vnitřní motivace

 

Základním principem je učení se na základě vnitřní motivace, proto v Koventince nenajdete známky a jiné formy vnější motivace. Děti se učí zejména prožitkem a vlastní zkušeností. Respektujeme tempo každého dítěte. Vedeme děti k samostatnosti, otevřenosti a toleranci k odlišnosti, pochopení, že jsme součástí přírody a celku, a zároveň ke kritickému myšlení.

 

Potřeba učit se

 

 

 

3. Respektující přístup a nenásilná komunikace

Děti sice mají méně zkušeností, ale jsou stejně hodnotnými bytostmi jako dospělí. Všichni vytváříme pravidla společně a neseme odpovědnost za své chování. Dětem důvěřujeme a poskytujeme jim maximální možnou svobodu.

 

Partnerství.

 

 

 

 

4. Rodiče součástí školy

Rodiče jsou vždy vítáni – mohou se podílet na výuce či se jen přijít podívat. Jejich role je nezanedbatelná, aktivně se podílejí na chodu školy. Všichni společně vytváříme prostor pro sdílení a přátelství.

 

 

 

  1. Zdravá strava

Obědy pro děti vaří s láskou a péčí naše kuchařka a provozní. Většina jídel je vegetariánských, připravovaných ze skutečných potravin, bez rafinovaného cukru. Upřednostňujeme suroviny z lokálních zdrojů.

Tady by bylo fajn je nějak hezky graficky poskládat (viz Vela – ideje)

 

Skrýt – viditelné jen po rozkliknutí